Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORDIN.PL

oraz strony internetowej ORDIN.PL

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Ordin.pl sprzedaje usługi pośrednictwa w sprzedaży detalicznej przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem sieci internet, na podstawie niniejszego.

2. Ilekroć w dokumencie jest mowa o:

a. Konsumencie – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

b. Kliencie – oznacza ono osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która za pośrednictwem niniejszego serwisu/sklepu zawiera umowę pośrednictwa w sprzedaży;

c. Właścicielu sklepu – oznacza ono właściciela sklepu.

d. Sklepie lub serwisie – oznacza ono stronę internetową/sklep internetowy Ordin.pl, który pośredniczy w zakupie towarów od bezpośrednich zagranicznych dostawców.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy pośrednictwa sprzedaży zawieranej z klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy pośrednictwa w sprzedaży jest akceptacja niniejszego Regulaminu w całości przez klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

6. Klient oświadcza, iż jest sobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz w związku z zamówieniem przestrzega prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Prawo do odstąpienia od umowy z tytułu zawarcia jej na odległość przysługuje wyłącznie Klientom będącymi konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, czyli osobom fizycznym dokonującym zakupu niezwiązanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą. Wobec Klientów nie będących konsumentami zostają wyłączone również uprawnienia z rękojmi ze względu na fakt, że Ordin.pl udziela na produkty gwarancji.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, co jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru oraz danych wysyłkowych. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu. Zdjęcie towaru może odbiegać od rzeczywistości.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy pośrednictwa w sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Właściciela sklepu przyjęcia Zamówienia do realizacji.

5. Nie jesteśmy płatnikiem Vat.

6. Może zdarzyć się tak, że zamówione rzeczy dojdą w kilku paczkach.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Przesyłka na terenie Polski oraz Unii Europejskiej jest darmowa po wpłacie na konto

3. Warunkiem wysłania towaru jest zaksięgowanie zapłaty ceny za towar (w tym pośrednictwo w sprzedaży) na rachunku bankowym Właściciela sklepu.

4. W przypadku braku płatności przez Klienta za zamówienie w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia Właściciel sklepu ma prawo odstąpienia od umowy lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem międzynarodowej firmy wysyłkowej bezpośrednio od zagranicznego sprzedawcy.

2. Sklep wysyła towary za pobraniem oraz po przedpłacie.

3. Czas dostarczenia towaru od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Właściciela sklepu wynosi średnio 2-30 dni roboczych.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostawach wynikające z winy spedytora.

4. Każda przesyłka jest ubezpieczona w 100% wartości. Oznacza to, że jeśli przesyłka nie dojdzie do Państwa do 30 dni roboczych od chwili wysłania, wówczas otrzymują Państwo 100% zwrot kosztów na konto bankowe ( nie ma możliwości zwrotu przekazem pocztowym )

5. Termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

6. Regulacje celne: W przypadku zamówień na własny użytek cło nie występuje: Zgodnie z postanowieniami art. 23 i art. 24 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych zwolnione z należności celnych przywozowych są przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości (wysyłki komercyjne, np. rzeczy zmówione przez internet – zamówienie wysyłkowe) wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we Wspólnocie. Za „towary o niewielkiej wartości” uważa się towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 EUR na przesyłkę. W przypadku nieodebrania przesyłki w terminie lub w przypadku odmowy jej przyjęcia, przesyłka wraca do nadawcy, w tym przypadku Klient zostaje obciążony kosztami przesyłki zwrotnej oraz ewentualnymi kosztami ponownej wysyłki do adresata.

§5

Zwroty

1. Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest bezpośrednio między Klientem a zagranicznym Dostawcą na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Właścicielowi Sklepu przez Klienta. Kwestie zwrotów reguluje zatem prawo chińskie i umowa kupna-sprzedaży. Zagraniczny Dostawca z reguły przyjmuje zwroty w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru przez Klienta, pod warunkiem odesłania towaru na koszt Klienta (zagraniczny Dostawca nie ma obowiązku przyjmowania zwrotów).

2. Właściciel sklepu nie ma obowiązku przyjmowania zwrotów na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów, gdyż nie zawiera umowy kupna-sprzedaży z Klientem, a jedynie w tej transakcji pośredniczy na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta.

3. W każdym przypadku Sklep wychodząc naprzeciw Klientowi i dbając o jego zadowolenie rozważy możliwość zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

4. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie zakupionego towaru w oryginalnym opakowaniu, wraz z deklaracją odstąpienia od umowy, bez śladów używania.

5. Całkowity koszt odesłania towaru ponosi Klient. Sklep zwraca uiszczoną przez Klienta cenę towaru (pomniejszoną o koszt wysyłki) w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwrotu.

6. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

7. Sklep nie odpowiada za nieodebrane przesyłki przez klienta po wystosowaniu awizo.

8. W przypadku otrzymania wadliwego fabrycznie lub uszkodzonego towaru (np. w transporcie), prosimy o niezwłoczny kontakt e-mail. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 7 dni i bezpośrednio po pozytywnym jej rozpatrzeniu zwracamy cenę reklamowanego przedmiotu.

9. Właściciel sklepu zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy przy zakupie towaru o wartości powyżej 10 euro (według kursu w dniu zakupu).

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy pośrednictwa w sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Wzór oświadczenia dostępny jest po adresem: PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY. Akceptując niniejszy regulamin Klient oświadcza, iż został pouczony o wszystkich przysługujących mu prawach. (LINK do oświadczenia: https://uokik.gov.pl/download.php?id=779).

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę (pomniejszoną o koszt wysyłki) .

5. Akceptując niniejszy regulamin Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie realizacji zamówienia przed upływem 10 dni od czasu złożenia zamówienia. Jeżeli Klient się na to nie godzi powinien o tym poinformować Właściciela sklepu za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@ordin.pl

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

a. świadczenia usług rozpoczętych, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;

b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;

c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;

e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

f. dostarczania prasy;

g. usług w zakresie gier hazardowych;

h. przy zakupie towarów o wartości poniżej 10 euro.

§7

Ochrona prywatności

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO” informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

5. Dane osobowe Klienta są usuwane po realizacji Zamówienia lub jego anulowaniu.

6. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Właściciela Sklepu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Właściciela sklepu.

§9

Gwarancja/rękojmia

1. Produkty oferowane w Sklepie (dział “Łazienka”) objęte są 24 miesięczną gwarancją. Dostawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne produktów. Przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność produktu z umową, a w szczególności gdy produkt ten:  a) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, b) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował przy zawarciu umowy, a obsługa nie zgłosiła zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia,  c) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

2. Klient ma obowiązek poinformować Ordin.pl o zauważonej wadzie w ciągu roku od dnia dostrzeżenia wady. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być przekazane mailowo, na adres: kontakt@ordin.pl

3. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania wadliwego towaru od Klienta.

4. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt. 3, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

5. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu właściwego poprzez nieodpłatną naprawę. Jeśli nieodpłatna naprawa okaże się nieskuteczna (3 próby gwarancyjne), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

7. W przypadku baterii prysznicowych, umywalkowych oraz kuchennych gwarancja obejmuje odlewy, zawory oraz głowice ceramiczne zamontowane wewnątrz baterii (z wyłączeniem uszkodzeń spowodowanych zanieczyszczoną wodą w instalacji doprowadzającej wodę do baterii). Gwarancja nie obejmuje uszczelek oraz powierzchni i malowań, jakimi są pokryte baterie.

8. Akceptując regulamin klient zapoznał się z zasadami użytkowania i czyszczeni baterii zawartymi na stronie https://ordin.pl/faq/pielegnowac-czyscic-baterie-kolorze-czarnym/

9. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych niewłaściwym montażem, zastosowaniem niewłaściwych części bądź akcesoriów, bądź nieprawidłową (niezgodną z instrukcją) pielęgnacją i czyszczeniem urządzeń.

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu oraz postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres e-mail wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

6. Klient oraz Właściciel sklepu zobowiązują się do ugodowego rozwiązywania sporów. W razie konieczności skierowania sprawy do Sądu właściwy jest Sąd właściwy ze względu na siedzibą Właściciela sklepu.

7. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi przez zamówiony towar lub w związku z jego doręczeniem.